MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry:n säännöt

1 §  Yhdistyksen nimi ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry, MEOL – Skogsbranschens Studerande rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on MEOL – Forestry Students.

Myöhemmin näissä säännöissä MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry:stä käytetään nimeä ”Yhdistys”. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä Meto. Yhdistys voi kuulua jäsenenä paikallisiin ja valtakunnallisiin organisaatioihin ja järjestöihin, joiden toiminta tukee Yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta.

2 §  Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yleisten ja yhteisten etujen edistämiseksi ja valvomiseksi, erityisesti opinto- ja ammattikysymyksissä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan;

– edistämällä jäsentensä asiantuntijuuden kasvattamista sekä työelämätaitoja

– yhdistämällä metsäalan opiskelijoita

– tekemällä esityksiä ja aloitteita jäsentensä opiskelu- ja työskentelyolosuhteiden parantamiseksi

– toimeenpanemalla kursseja, kokous-, esitelmä- yms. alan tilaisuuksia

– harjoittamalla julkaisutoimintaa

– pitämällä yhteyksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin opiskelija- ja nuorisojärjestöihin

– järjestämällä metsäopiskelijoiden vuosittaiset Kesä- ja Talvikisat sekä muita vastaavanlaisia jäsenistöä yhdistäviä virkistystapahtumia. Kesä- ja Talvikisojen järjestämisestä säädetään tarkemmin erillisessä ohjesäännössä

– järjestämällä vuosittain Vuoden Metsäopettajan valinnan ja palkitsemisen erillisen ohjesäännön mukaisesti

– järjestämällä jäsentensä ja alan ammattilaisten välisiä tilaisuuksia ja ohjelmia erillisen ohjesäännön mukaisesti

 

Yhdistys toimii poliittisten ryhmien ulkopuolella.

3 §  Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä ne henkilöt ja yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäsenyhteisöiksi voidaan hyväksyä ammattikorkeakoulutusta tarjoavien koulutusyksiköiden luonnonvara-alan opiskelijayhdistys sekä valtakunnallinen luonnonvara-alan opiskelijoiden yrittäjäyhdistys. Liittyessään Yhdistyksen jäsenenä olevan opiskelija- tai opiskelijoiden yrittäjäyhdistyksen (myöhemmin ”Opiskelijayhdistys”) jäseneksi henkilöllä on oikeus liittyä samanaikaisesti Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n alueyhdistyksen (myöhemmin Alueyhdistys) jäseneksi.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät ne henkilöt, jotka opiskelevat luonnonvara-alan korkeakoulutusta tarjoavassa koulutusyksiköissä. Yhdistyksen jäsenen on oltava Alueyhdistyksen jäsen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, pitää ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsen voi erota yhdistyksestä myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa ja pyytämällä merkitsemään se pöytäkirjaan. Eronneen tai erotetun jäsenen on kuitenkin suoritettava yhdistykselle erääntyneet jäsenmaksunsa.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä tai tarkoitusperiä vastaan tai, joka jättää täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut ja sitoutuu jäsenyytensä aikana sääntömuutoksiin, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä on tehty. Erotettu jäsen voi saattaa erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä valituskirjelmän hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Kun jäsenen opinnot luonnonvara-alan korkeakoulutuksessa päättyvät valmistumalla, voidaan hänet hyväksyä kannatusjäseneksi. Opintojen päättyessä muulla tavalla voidaan jäsen erottaa.

Jokaisen jäsenen on noudatettava yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätöksiä sekä ohjeita. Jäsenen on suoritettava yhdistyksen hänelle antamat tehtävät.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäsenoikeuksiin ei kuitenkaan katsoa kuuluvan yhdistyksen hallituksen muodostamiseen liittyvät säännöt.

4 §  Yhdistyksen toiminnan rahoitus

Yhdistyksen jäseniltä kerättävistä jäsenmaksuista päättää yhdistyksen kokous.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa varainhankintaansa varten yleishyödyllisestä toiminnasta erillään olevaa yhdistyslain 5§:n mukaista elinkeinotoimintaa.

5 §  Hallinto

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

6 §  Yhdistyksen kokous

Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta yksilöidyn asian käsittelemistä varten. Ylimääräinen kokous on toimeenpantava kahden kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta lukien.

Yhdistyksen hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen. Hallituksen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen kokousta lähetettävä yhdistyksen jäsenille kirjallinen kutsu kevät-, syys- tai ylimääräiseen kokoukseen tai ilmoitettava kokouksesta samassa ajassa Meton järjestölehdessä tai kokouskutsu on oltava jäsenten nähtävillä samassa ajassa Yhdistyksen verkkosivuilla. Kirjallinen kutsu voidaan lähettää sähköpostilla. Silloin on kuitenkin toimitettava kutsu kirjeellä niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on vastaavalla tavalla ja aikana lähetettävä myös Metoon.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokoukseen osallistuvat jäsenet ja heidän valtakirjoilla edustamansa jäsenten määrä
 3. todetaan kokouksen laillisuus
 4. hyväksytään työjärjestys
 5. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 6. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. käsitellään ne kysymykset, jotka yhdistyksen hallitus esittää vuosikokouksen käsiteltäväksi
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle, minkä yhteydessä määrätään: yhdistyksen hallituksen jäsenten kulukorvausten perusteista, toiminnantarkastajien palkkioista sekä yhdistykselle suoritettavasta jäsenmaksusta
 6. valitaan hallitukselle jäsenistön keskuudesta puheenjohtaja
 7. valitaan hallitukselle jäsenistön keskuudesta 5-7 jäsentä mahdollisuuksien mukaan siten, että jokainen varsinaisena jäsenenä oleva Opiskelijayhdistys on edustettuna hallituksessa. Lisäksi valitaan jokaiselle hallituksen jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenen tulee olla samasta Opiskelijayhdistyksestä varsinaisen jäsenen kanssa.
 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 9. käsitellään ne kysymykset, jotka yhdistyksen hallitus esittää vuosikokouksen käsiteltäväksi
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksessa läsnä olevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus itsensä lisäksi äänestää valtakirjalla enintään viidenkymmenen (50) yhdistyksen jäsenen puolesta.

Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä ratkaisee arpa.

Yhdistyksen kokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus toiminnantarkastajilla, sekä Meton edustajilla.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat tulee luovuttaa toiminnantarkastajien käytettäväksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhdistyksen kokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan tarkastuksesta hallitukselle vähintään kahta (2) viikkoa ennen varsinaista vuosikokousta.

7 §  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon Yhdistyksen syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä hallituksen jäseniksi jäsenistön keskuudesta 5-7 jäsentä ensisijaisesti siten, että jokainen varsinaisena jäsenenä oleva Opiskelijayhdistys on edustettuna hallituksessa. Lisäksi valitaan jokaiselle hallituksen jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenen tulee olla samasta Opiskelijayhdistyksestä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

Hallitus muodostetaan Opiskelijayhdistysten keskuudestaan valitsemista edustajista. Vain Alueyhdistyksen kautta jäsenenä oleva henkilö ei voi olla ehdolla Yhdistyksen hallitukseen. Opiskelijayhdistysten kautta liittynyt henkilö on oikeutettu olemaan ehdolla yhdistyksen hallitukseen.

Hallitus koostuu ainejärjestöjen asettamista ehdokkaista hallituksen puheenjohtajaksi ja ainejärjestöjen asettamista ehdokkaista hallituksen jäseneksi.

Hallitukseen ehdolle asetetut ehdokkaat on saatettava hallituksen tietoon kaksi (2) päivää ennen varsinaista yhdistyksen kokousta. Ehdolle asetettu henkilö, jota ei ole asetettu hallituksen tietoon vähintään kaksi (2) päivää ennen varsinaista yhdistyksen kokousta, ei voi olla ehdokkaana hallitukseen varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Hallitus ottaa sihteerin ja tarvittavat toimihenkilöt. Sihteerin ja toimihenkilöiden on oltava yhdistyksen jäseniä. Puheenjohtaja johtaa sihteerin, rahastonhoitajan ja tarvittavien toimihenkilöiden työskentelyä.

Hallituksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen varajäsenillä ja Meton edustajalla.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä ja kokous on mahdollista järjestää kokonaan tai osittain sähköisesti.

Hallituksen kokoukseen voi osallistua ja kokous voidaan järjestää sähköpostia, tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen.

Hallituksen kokoukseen etäosallistumisen tulee olla reaaliaikaista osallistumista, niin hyvin kuin se käytössä olevan menetelmän puitteissa on mahdollista. Jos etäyhteyttä hallituksen kokouksessa käytetään, on kokouskutsussa mainittava käytettävä menetelmä.

Kokous on kuitenkin kutsuttava koolle kahden (2) hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti vaatiessa viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä.

Päätökset kokouksessa tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Suljetuissa äänestyksissä ratkaisee arpa.

Poikkeussääntö:

Hallitus muodostetaan varsinaisten jäsenyhteisöjen kautta liittyneiden jäsenten keskuudesta. Mikäli varsinaisten jäsenyhteisöjen kautta liittyneiden jäsen keskuudesta ei löydy tarvittavaa määrää henkilöitä Yhdistyksen hallituksen muodostamista varten, voidaan istuvan hallituksen esityksestä ottaa hallitukseen ehdolle myös vain Alueyhdistyksen kautta liittyneitä henkilöitä.

8 §      Hallituksen tehtävät

Puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa.

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja hoitaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja vuosikokouksen tekemien päätösten mukaan. Sen lisäksi hallituksen tulee;

– edustaa yhdistystä ja käydä sen puolesta neuvotteluja

– pitää yhteyksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin opiskelija- ja nuorisojärjestöihin

– organisoida vuosittaiset kesä- ja talvikisat sekä mahdollisesti muita alan tapahtumia

– kutsua koolle yhdistyksen kokouksen ja valmistella siinä käsiteltävät asiat

– kerätä tarpeellista tietoa jäsenkunnan opiskelu-, harjoittelu-, palkkaus- ja muista asioista

– tehdä esityksiä ja aloitteita jäsentensä opiskelu-, harjoittelu- ja työolosuhteiden parantamiseksi sekä opintososiaalisten asioiden kehittämiseksi

– neuvoa jäseniä opinto- ja harjoitteluasioissa

– toimeenpanna kursseja, kokous-, esitelmä- yms. alan tilaisuuksia

– harjoittaa julkaisutoimintaa

– tiedottaa jäsenille yhdistyksen toiminnasta, opiskelija-asioista ja luonnonvara-alan tapahtumista

– valita yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu

– kantaa jäsenmaksut

– pitää jäsenluetteloa

– laatia kokouksistaan ja muista toiminnoistaan pöytäkirjat

9 §  Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Vaihtoehtoisesti yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

  10 § Sääntöjen muuttaminen

  Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Muutosehdotus käsitellään yhdistyksen kokouksessa ja tullakseen hyväksytyksi on muutosehdotusta kannatettava 2/3 annetuista äänistä.

  Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä sekä vuosikokouksessa, että ylimääräisessä kokouksessa. Sääntöjen muutoksille on hankittava Meton hallituksen hyväksyminen ennen niiden rekisteröintiä.

  11 §      Yhdistyksen purkaminen

  Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyissä yhdistyksen kokouksissa, jolloin ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saavutettava 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä.

  12 §      Yhdistyksen purkautuessa varojen käyttö

  Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan jäljelle jääneet varat käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

  13 §      

  Tämä sääntömuutosesitys on hyväksytty MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry:n hallituksen kokouksessa 22.8.2017 esityksesi uusista säännöistä.

  Nämä säännöt on hyväksytty MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry:n yhdistyksen kokouksessa 3.2.2018.

  Sääntömuutos on hyväksytty METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n hallituksen kokouksessa 31.8.2017.

  Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.