MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry, MEOL –
Skogsbranschens Studerande rf. Kansainvälisissä yhteyksissä
yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on MEOL – Forestry Students.

Myöhemmin näissä säännöissä MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry:stä käytetään nimeä”Yhdistys”. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa. Yhdistys kuuluu jäsenenä METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä Meto. Yhdistys voi kuulua jäsenenä paikallisiin ja valtakunnallisiin organisaatioihin ja järjestöihin, joiden toiminta tukee Yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yleisten ja yhteisten etujen edistämiseksi ja valvomiseksi, erityisesti opinto- ja ammattikysymyksissä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan;

– edistämällä jäsentensä asiantuntijuuden kasvattamista sekä
työelämätaitoja
– yhdistämällä metsäalan opiskelijoita
– tekemällä esityksiä ja aloitteita jäsentensä opiskelu- ja
työskentelyolosuhteiden parantamiseksi
– toimeenpanemalla kursseja, kokous-, esitelmä- yms. alan
tilaisuuksia
– harjoittamalla julkaisutoimintaa
– pitämällä yhteyksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin opiskelija- ja
nuorisojärjestöihin
– järjestämällä metsäopiskelijoiden vuosittaiset Kesä- ja Talvikisat
sekä muita vastaavanlaisia jäsenistöä yhdistäviä
virkistystapahtumia. Kesä- ja Talvikisojen järjestämisestä säädetään
tarkemmin erillisessä ohjesäännössä
– järjestämällä vuosittain Vuoden Metsäopettajan valinnan ja palkitsemisen erillisen ohjesäännön mukaisesti
– järjestämällä jäsentensä ja alan ammattilaisten välisiä tilaisuuksia ja ohjelmia erillisen ohjesäännön mukaisesti

Yhdistys toimii poliittisten ryhmien ulkopuolella.

3 § Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä ne henkilöt ja yhteisöt,
jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäsenyhteisöiksi voidaan hyväksyä
ammattikorkeakoulutusta tarjoavien koulutusyksiköiden luonnonvaraalan opiskelijayhdistys sekä valtakunnallinen luonnonvara-alan opiskelijoiden yrittäjäyhdistys.

Liittyessään Yhdistyksen jäsenenä olevan opiskelija- tai opiskelijoiden yrittäjäyhdistyksen (myöhemmin”Opiskelijayhdistys”) jäseneksi henkilöllä on oikeus liittyä samanaikaisesti Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n alueyhdistyksen (myöhemmin Alueyhdistys) jäseneksi.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät ne henkilöt, jotka
opiskelevat luonnonvara-alan korkeakoulutusta tarjoavassa
koulutusyksiköissä. Yhdistyksen jäsenen on oltava Alueyhdistyksen jäsen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai
kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, pitää ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle.

Jäsen voi erota yhdistyksestä myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen
kokouksessa ja pyytämällä merkitsemään se pöytäkirjaan. Eronneen tai erotetun jäsenen on kuitenkin suoritettava yhdistykselle erääntyneet jäsenmaksunsa.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka toimii yhdistyksen
sääntöjä, päätöksiä tai tarkoitusperiä vastaan tai, joka jättää
täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut ja sitoutuu jäsenyytensä aikana sääntömuutoksiin, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä on tehty. Erotettu jäsen voi saattaa erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi
jättämällä valituskirjelmän hallitukselle neljäntoista (14) päivän
kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Kun jäsenen opinnot luonnonvara-alan korkeakoulutuksessa päättyvät valmistumalla, voidaan hänet hyväksyä kannatusjäseneksi. Opintojen päättyessä muulla tavalla voidaan jäsen erottaa.

Jokaisen jäsenen on noudatettava yhdistyksen kokousten ja
hallituksen päätöksiä sekä ohjeita. Jäsenen on suoritettava yhdistyksen hänelle antamat tehtävät. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Yhdistyksen toiminnan rahoitus

Yhdistyksen jäseniltä kerättävistä jäsenmaksuista päättää
yhdistyksen kokous.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja, sekä harjoittaa julkaisu- ja
kustannustoimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi
harjoittaa varainhankintaansa varten yleishyödyllisestä toiminnasta erillään olevaa yhdistyslain 5§:n mukaista elinkeinotoimintaa.

5 § Hallinto

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

6 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syysmarraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää hallitukselta yksilöidyn asian käsittelemistä
varten. Ylimääräinen kokous on toimeenpantava kahden kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta lukien.

Yhdistyksen hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen.
Hallituksen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen kokousta lähetettävä yhdistyksen jäsenille kirjallinen kutsu kevät-, syys- tai ylimääräiseen kokoukseen tai ilmoitettava kokouksesta samassa ajassa Meton järjestölehdessä tai kokouskutsu on oltava jäsenten nähtävillä samassa ajassa Yhdistyksen verkkosivuilla.

Kirjallinen kutsu voidaan lähettää sähköpostilla. Silloin on
kuitenkin toimitettava kutsu kirjeellä niille jäsenille, joilla ei
ole sähköpostiosoitetta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on vastaavalla tavalla ja aikana lähetettävä myös Metoon.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. todetaan kokoukseen osallistuvat jäsenet ja heidän valtakirjoilla
edustamansa jäsenten määrä
3. todetaan kokouksen laillisuus
4. hyväksytään työjärjestys
5. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
6. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. käsitellään ne kysymykset, jotka yhdistyksen hallitus esittää
vuosikokouksen käsiteltäväksi
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio kuluvalle vuodelle, jonka yhteydessä määrätään;
a. yhdistyksen hallituksen jäsenten kulukorvausten perusteista
b. toiminnantarkastajien palkkioista
c. yhdistykselle suoritettavasta jäsenmaksusta
6. valitaan hallitukselle jäsenistön keskuudesta puheenjohtaja
7. valitaan hallitukselle jäsenistön keskuudesta 5-7 jäsentä
mahdollisuuksien mukaan siten, että jokainen varsinaisena jäsenenä oleva Opiskelijayhdistys on edustettuna hallituksessa. Lisäksi valitaan jokaiselle hallituksen jäsenelle henkilökohtainen
varajäsen. Varajäsenen tulee olla samasta Opiskelijayhdistyksestä
varsinaisen jäsenen kanssa.
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa
9. käsitellään ne kysymykset, jotka yhdistyksen hallitus esittää
vuosikokouksen käsiteltäväksi
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään ehdottomalla
ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.
Yhdistyksen kokouksissa yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on
läsnäolo-oikeus, puheoikeus ja yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla,
kunniajäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolooikeus. Yhdistyksen kokouksessa läsnä olevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus itsensä lisäksi äänestää valtakirjalla enintään viidenkymmenen (50) yhdistyksen jäsenen puolesta.

Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä
ratkaisee arpa.

Yhdistyksen kokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus
toiminnantarkastajilla, sekä Meton edustajilla.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut
hallintoa koskevat asiakirjat tulee luovuttaa toiminnantarkastajien käytettäväksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhdistyksen kokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan tarkastuksesta hallitukselle vähintään kahta (2) viikkoa ennen varsinaista vuosikokousta.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon Yhdistyksen syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä hallituksen jäseniksi jäsenistön keskuudesta 5-7 jäsentä ensisijaisesti siten, että jokainen varsinaisena jäsenenä oleva Opiskelijayhdistys on edustettuna hallituksessa. Lisäksi valitaan jokaiselle hallituksen jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenen tulee olla samasta Opiskelijayhdistyksestä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. Vain Alueyhdistyksen kautta jäsenenä oleva henkilö ei voi olla ehdolla Yhdistyksen hallitukseen. Opiskelijayhdistysten kautta liittynyt henkilö on oikeutettu olemaan ehdolla yhdistyksen hallitukseen.

Hallitukseen ehdolle asetetut ehdokkaat on saatettava hallituksen
tietoon kaksi (2) päivää ennen varsinaista yhdistyksen kokousta.
Ehdolle asetettu henkilö, jota ei ole asetettu hallituksen tietoon
vähintään kaksi (2) päivää ennen varsinaista yhdistyksen kokousta, ei voi olla ehdokkaana hallitukseen varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Hallitus ottaa sihteerin ja tarvittavat toimihenkilöt. Sihteerin ja toimihenkilöiden on oltava yhdistyksen jäseniä.

Puheenjohtaja johtaa sihteerin, rahastonhoitajan ja tarvittavien toimihenkilöiden työskentelyä.

Hallituksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen
varajäsenillä ja Meton edustajalla.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallituksen kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä ja
kokous on mahdollista järjestää kokonaan tai osittain sähköisesti.
Hallituksen kokoukseen voi osallistua ja kokous voidaan järjestää
sähköpostia, tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä
Hallituksen kokoukseen etäosallistumisen tulee olla reaaliaikaista
osallistumista, niin hyvin kuin se käytössä olevan menetelmän
puitteissa on mahdollista. Jos etäyhteyttä hallituksen kokouksessa käytetään, on kokouskutsussa mainittava käytettävä menetelmä. Kokous on kuitenkin kutsuttava koolle kahden (2) hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti vaatiessa viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä. Päätökset kokouksessa tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Suljetuissa äänestyksissä ratkaisee arpa.

Poikkeussääntö:

Hallitus muodostetaan varsinaisten jäsenyhteisöjen kautta
liittyneiden jäsenten keskuudesta. Mikäli varsinaisten
jäsenyhteisöjen kautta liittyneiden jäsen keskuudesta ei löydy
tarvittavaa määrää henkilöitä yhdistyksen hallituksen muodostamista varten, voi yhdistyksen kokous päättää ottaa hallitukseen ehdolle myös vain Alueyhdistyksen kautta liittyneitä henkilöitä.

8 § Hallituksen tehtävät

Puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa.
Hallituksen tehtävänä on johtaa ja hoitaa yhdistyksen toimintaa
näiden sääntöjen ja vuosikokouksen tekemien päätösten mukaan.

Sen lisäksi hallituksen tulee;

– edustaa yhdistystä ja käydä sen puolesta neuvotteluja
– pitää yhteyksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin opiskelija- ja nuorisojärjestöihin
– organisoida vuosittaiset kesä- ja talvikisat sekä mahdollisesti
muita alan tapahtumia
– kutsua koolle yhdistyksen kokouksen ja valmistella siinä
käsiteltävät asiat
– kerätä tarpeellista tietoa jäsenkunnan opiskelu-, harjoittelu-,
palkkaus- ja muista asioista
– tehdä esityksiä ja aloitteita jäsentensä opiskelu-, harjoitteluja työolosuhteiden parantamiseksi sekä opintososiaalisten asioiden
kehittämiseksi
– neuvoa jäseniä opinto- ja harjoitteluasioissa
– toimeenpanna kursseja,kokous-, esitelmä- yms. alan tilaisuuksia
– harjoittaa julkaisutoimintaa
– tiedottaa jäsenille yhdistyksen toiminnasta, opiskelija-asioista
ja luonnonvara-alan tapahtumista
– valita yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joihin
yhdistys kuuluu
– kantaa jäsenmaksut
– pitää jäsenluetteloa
– laatia kokouksistaan ja muista toiminnoistaan pöytäkirjat

9 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä
varapuheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Vaihtoehtoisesti yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

10 § Sääntöjen muuttaminen

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä yhdistyksen
hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen yhdistyksen
kokousta. Muutosehdotus käsitellään yhdistyksen kokouksessa ja
tullakseen hyväksytyksi on muutosehdotusta kannatettava 2/3
annetuista äänistä.

Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä sekä vuosikokouksessa, että ylimääräisessä kokouksessa. Sääntöjen muutoksille on hankittava Meton hallituksen hyväksyminen ennen niiden rekisteröintiä.

11 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2)
peräkkäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyissä
yhdistyksen kokouksissa, jolloin ehdotuksen on kummassakin
kokouksessa saavutettava 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä.

12 § Yhdistyksen purkautuessa varojen käyttö

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan jäljelle jääneet varat
käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen
kokouksen päättämällä tavalla.

13 §

Tämä sääntömuutosesitys on hyväksytty MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry:n hallituksen kokouksessa 22.9.2020 esityksesi uusista säännöistä.

Nämä säännöt on hyväksytty MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry:n yhdistyksen kokouksessa 26.9.2020.

Sääntömuutos on hyväksytty METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n hallituksen kokouksessa 22.10.2020.

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.